Co chceme?
Chceme novou ekonomiku:
ekologickou, sociální a demokratickou.

Dnešní hospodářský model, založený na maximalizaci zisku a růstu za každou cenu, nám neslouží dobře. Místo aby zajišťoval všem důstojný život v možnostech naší planety, koncentruje bohatství v rukou hrstky privilegovaných a generuje čím dál propastnější sociální rozdíly. Ničí ekologické základy lidského života na Zemi a pleněním přírodních zdrojů dále prohlubuje nespravedlnost. Podrývá také demokracii a upevňuje mocenské nerovnosti, které znemožňují velké většině lidí účinně se podílet na určování podmínek svého života.

Podporujeme proto sociálně-ekologickou transformaci, směřující k novému hospodářskému modelu. Takovému, který bude založený na spolupráci místo konkurence, péči místo vykořisťování a demokratických formách vlastnictví a kontroly. Víme, že takový proces nemůže nikdo naplánovat od stolu. Protože jsme přesvědčení, že systémové změny nemohou nastat bez široké participace lidí a společenského tlaku zdola, podporujeme sociální hnutí a iniciativy, usilující o rozmanité změny k lepšímu ve všech oblastech života.

Společně hledáme cesty k dobrému životu pro všechny.

Co děláme?

Promýšlíme a popularizujeme koncepty pro sociální, ekologickou a demokratickou ekonomiku. Zkoumáme příčiny sociálních a ekologických problémů a hledáme řešení.

Síťujeme aktéry, kteří chtějí participovat na sociálně-ekologické transformaci ekonomiky. Podporujeme sdílení informací a zkušeností mezi sociálními hnutími, akademickým prostředím a širokou veřejností.

Podporujeme iniciativy zdola a spolupracujeme se sociálními hnutími, která usilují o dobrý život pro všechny v různých oblastech. Pomáháme lidem se organizovat a společně prosazovat své zájmy.

Jak pracujeme?

Zásady, které zastáváme, se snažíme zavádět do praxe i v naší vlastní práci. Pracujeme na základě radikálně demokratických principů a při rozhodování usilujeme o konsensus všech zúčastněných. Při rozdělování finančních prostředků se řídíme zejména potřebami a sociální situací každého jednotlivce. Nepřijímáme peníze od soukromých subjektů, které se podílí na neekologických, sociálně nespravedlivých či nedemokratických formách podnikání.

Klimatická spravedlnost

Přehřívání planety, způsobené dvěma staletími ekonomického růstu založeného na stále vyšší spotřebě fosilní energie, vede ke stále se stupňujícím klimatickým extrémům, které ohrožují lidský blahobyt a dlouhodobou obyvatelnost naší planety. Klimatická krize, mezi jejíž projevy patří také aktuální sucho, přitom dopadá vůbec nejhůře na ty sociálně nejslabší a prohlubuje již tak závratné sociální nerovnosti. To platí jak v rámci České republiky tak v rámci celého světa, kde měnící se klima dopadá nejhůře na chudé země globálního Jihu.

Pokud chceme rozvrat klimatu zastavit, potřebujeme rychle provést zásadní změny v celé ekonomice. Proto promýšlíme řešení, která by rychlé snižování emisí skleníkových plynů a obnovu krajiny spojila s napravováním sociálních nerovností a podporujeme hnutí a iniciativy usilující o přechod k udržitelné, obnovitelné a demokraticky kontrolované energetice.

Právo na město

Kvalita města jako životního prostředí a dostupnost bydlení jsou zásadní témata, která ovlivňují každodenní život většiny lidí na této planetě. V současnosti jsou města uzpůsobena více tvorbě zisku než kvalitnímu životu. Financializace bydlení — tedy proměna domovů na zboží a investici — prohlubuje nedostupnost bydlení, která je celosvětovým jevem, vyplývajícím z fungování globální ekonomiky.

Vycházíme z přesvědčení, že podoba města a bydlení by měla být určována samosprávně a demokraticky potřebami místních obyvatel, ne dle logiky co nejvyšších zisků pro velké hráče na trhu. Podporujeme místní komunity, spolky či sdružení nájemníků usilující o lepší život ve městě či dostupné bydlení. Propojujeme výzkum, vzdělávání a organizaci zdola.

Vzdělávání

Našimi vzdělávacími projekty otevíráme debatu o příčinách sociálních a ekologických problémů a rozvíjíme schopnosti potřebné k jejich řešení. Využíváme metody neformálního vzdělávání, překračujeme tradiční formu rozdělení rolí na “vyučující a žačky”, rozvíjíme učení se od sebe navzájem a kritické myšlení. 

Podporujeme sociální a ekologická hnutí v síťování, oslovování veřejnosti a navázování nových spojenectví. Propojujeme proces učení s praktickým úsilím o konkrétní politické změny a pomáháme lidem se organizovat. Nechceme být experty, kteří lidi poučují, ale chceme jim pomáhat společně hledat cesty k zlepšování jejich životů a i celé společnosti.

Škola spravedlivé transformace

Ve spolupráci s klimatickým hnutím vytváříme pozitivní vizi spravedlivé transformace pro regiony zasažené těžbou uhlí. Skrze dva participativní workshopy v krajích mapujeme potřeby místních aktérů, které na dvou návazných vzdělávacích akcích teoreticky zarámujeme a doplníme praktickým tréninkem dovedností pro hnutí a iniciativy usilující o spravedlivé řešení klimatické krize. Výsledným shrnutím projektu bude webová stránka pro téma spravedlivé transformace.

Co to je spravedlivá transformace?

Pojem spravedlivé transformace se zakládá na dvou pilířích, sociálním a ekologickém. Proměna ekonomiky musí brát v potaz jak stav životního prostředí, tak sociální jistoty pracujících. Takový “sociálně-ekologický” přístup je důležitý, protože respektuje jak ekologické ohledy – potřebu zachování stabilního klimatu – tak sociální potřeby a požadavky.

Výsledná podoba proměny hospodářství není předem vytesaná do kamene. Vyjednávání mezi lidmi a institucemi závisí také na politické síle a moci. Spravedlivější proměna vyžaduje široké zapojení nejrůznějších dotčených obyvatel, aby i oni mohli rozhodovat o tom, co a jakým způsobem se bude vyrábět.

Diskuze nemůže opomíjet regiony a skupiny lidí, které na jedné straně dlouhodobě nesly negativní náklady znečišťujících průmyslů, ale také na nich současně často byly ekonomicky závislé. Aby mohly z proměny energetiky a dalších sektorů výroby spíše těžit, než na ní tratit, musí mít také moc, sílu a schopnosti se kterými se mohou postavit dílčím zájmům aktérů, usilujících výhradně o vlastní zisk bez ohledu na veřejné zájmy, lidské potřeby a přírodu.

Spravedlivá transformace zdola
Projekt je realizován s podporou Nadace Rosy Luxemburgové.

Green New Deal
pro Českou republiku

Naše společnost čelí spojitým krizím: klimatickému rozvratu a ekologické devastaci, sociální nerovnosti, ekonomické nestabilitě i krizi demokracie. Projekt otevírá po vzoru celoevropské iniciativy Green New Deal for Europe debatu o řešeních, která by propojila přechod k ekologicky udržitelné ekonomice založené na obnovitelných zdrojích energie se snižováním nerovností, zlepšováním kvality života a demokratizací společnosti. Formou kulatých stolů vytváříme participativní proces, v němž se diskuse mohou účastnit lidé z mnoha rozdílných sfér od členů ekologických hnutí přes odbory až po iniciativy za dostupné bydlení či na podporu demokracie. Hledáme odpověď na současnou krizi — i spojenectví, která ji mohou prosazovat.

Projekt je realizován s podporou Heinrich Böll Stiftung a Friedrich Ebert Stiftung.

PartESDD – Partnerství ve vzdělávání v oblasti nerůstu a sociálně-ekologické transformace

V dvouletém projektu se snažíme metodami neformálního vzdělávání propagovat ideje nerůstu a sociálně-ekologické transformace. S partnerskými organizacemi z České republiky, Polska i Německa tvoříme síť pracovnic s mládeží a lektorek neformálního vzdělávání. Vytváříme prostor, ve kterém sdílíme naše zkušenosti a učíme se od sebe navzájem. Během dvou mezinárodních školení společně prozkoumáme potřeby účastnic pro vzdělávání o klimatické krizi či sociálních nerovnostech, vyzkoušíme existující metodiky a na závěr vytvoříme Metodickou příručku pro vzdělávání o nerůstu přizpůsobenou kontextu České republiky.

Pokud máte zájem dozvědět se o projektu více, napište na e-mail barbora.adamkova@re-set.cz

Partnerské ogranizace projektu jsou česká Ekumenická akademie, německá Kreisau-Initiative a polská Fundacja Krzyźova.

Projekt je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+.

Divestment fosilních financí a budování klimatického hnutí

Projekt se soustředí na finanční sektor a jeho roli v prohlubování klimatické krize. Jeho cílem je odhalit roli finančních institucí – především pojišťoven, ale i bank či investičních fondů – v podpoře fosilního průmyslu, jehož obchodní model je neslučitelný s cíli Pařížské dohody a rychlým a spravedlivým řešením klimatické krize. Bude rozvíjet popularizační aktivity a veřejné kampaně, směřující k odstřižení fosilních firem od zdrojů financování, pojištění, a investic – a současně podporovat rozvoj klimatického hnutí prostřednictvím vzdělávání, budování kapacit a přenosu zkušeností.

Projekt je realizován s podporou the Sunrise Project a European Climate Foundation.

Organizování nájemníků

Nájmy v posledních letech stoupají mnohem rychleji než mzdy téměř všude na světě a Česká republika není výjimkou. V Praze rostou v posledních letech nájmy zhruba dvakrát rychleji než mzdy. Na vině je financializace bydlení, která udělala z bytu finanční komoditu a běžní lidé si ho tak mohou dovolit stále hůře. Na mnoha msítech světa se nájemníci snaží organizovat, aby chránili své právo na bydlení. Cílem projektu, který začíná s rokem 2021, je přenést tento trend do České republiky. Zkoušíme metody organizování ze zahraničí, abychom posílili kolektivní moc nájemníků a oni tak mohli zlepšovat své životní podmínky.

Pokud máte o téma zájem či chcete aktivně řešit problémy s nájmem, nebojte se ozvat na náš e-mail: info@re-set.cz.

Projekt je realizován s podporou Guerrilla Foundation a FundAction.

Barbora
Adamková

Pracuje na vzdělávacích projektech zaměřených na témata klimatické spravedlnosti, nerůstu a občanské participace. Je lektorkou neformálního vzdělávání a vystudovanou environmentalistkou.

Kontakt:
barbora.adamkova@re-set.cz

Barbora
Bakošová

Zabývá se tématem klimatické a sociální spravedlnosti. Jako environmentalistka se věnuje psaní o ekologických a klimatických tématech.

Kontakt:
barbora.bakosova@re-set.cz

Mikuláš
Černík

Soustředí se na témata klimatické spravedlnosti a společensko-ekologické transformace. Na Masarykově univerzitě dokončuje doktorské studium, ve kterém se věnuje odporu vůči těžbě uhlí. 

Kontakt:
mikulas.cernik@re-set.cz

Dominika Knoblochová

Věnuje se projektům spojeným s právem na město. Jinak pracuje jako lektorka neformálního vzdělávání a sociální pracovnice se zaměřením na komunitní práci s dětmi vyrůstajícími v sociálně izolovaném prostředí.

Kontakt:
dominika.knoblochova@re-set.cz

Radek
Kubala

Věnuje se tématu klimatické spravedlnosti, nerůstové ekonomiky a spravedlivému přechodu na ekonomiku bez uhlíku. Jako novinář a ekologický aktivista dlouhodobě píše pro Deník Referendum a pracoval pro Greenpeace Slovensko.

Kontakt:
radek.kubala@re-set.cz

Jakub
Mácha

Pracuje jako projektový koordinátor a facilitátor neformálního vzdělávání v projektech spojujících témata klimatické spravedlnosti a spravedlivého přechodu. Jako sociální antropolog se věnuje tématům bydlení v interdisciplinárním výzkumném týmu na FaVU VUT.

Kontakt:
jakub.macha@re-set.cz

Yuliya
Moskvina

Věnuje se bydlení a právu na město. Jako socioložka se zabývá městským hnutími a demokracií ve městě.

Jakub
Nakládal

Zabývá se problematikou bydlení, práva na město a územního rozvoje. Zkoumá a popularizuje příčiny a řešení krize bydlení. Jako architekt mimo jiné organizuje kritické procházky po pražských čtvrtích.

Jakub
Ort

Pracuje na projektech spojených s právem na bydlení a na město. Zajímá ho také otázka politického vzdělávání a organizování. 

Kontakt:
jakub.ort@re-set.cz

Josef
Patočka

V programu klimatické spravedlnosti se zaměřuje na roli finančního sektoru v prohlubování klimatické krize, politiku sociálně-ekologické transformace a rozvoj klimatického a ekologického hnutí. O ekologii a politice píše pro Deník Referendum.

Kontakt:
josef.patocka@re-set.cz

Pokud vás zajímají témata, kterými se zabýváme, chcete se postavit společenské nespravedlnosti a hledáte podporu nebo chcete finančně podpořit naší práci, neváhejte se nám ozvat.

Napište nám:

info@re-set.cz

Sociální sítě:

Twitter
Facebook

Výroční zprávy:

Závěrečná zpráva 2020

Podpořte naši práci: